Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. De liefdevolle ouderde gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgeveropdrachtgever is degene met wie ‘De liefdevolle ouder’ een overeenkomst heeft gesloten. Onder opdrachtgever wordt verstaan: wederpartij, afnemer, deelnemer of extra deelnemer.
 3. Overeenkomstelke overeenkomst die tot stand komt, waaronder het volgen van een programma, het afnemen van een andere opdracht of andere dienst.
 4. Productenonder producten wordt verstaan onder andere documenten, E-books, et cetera.
 5. Dienstenonder diensten wordt verstaan de te leveren of geleverde diensten, zoals cursus en coaching (zowel individueel als in groepsverband).

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ‘De liefdevolle ouder’ en opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten, in welk geval expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
 1. Wanneer opdrachtgever als natuurlijk persoon (niet rechtspersoon) de overeenkomst aangaat met ‘De liefdevolle ouder’, gaat opdrachtgever deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van consument. Opdrachtgever kan dus beroep doen op het consumentenrecht en geniet bescherming zoals het herroepingsrecht.
 2. ‘De liefdevolle ouder’ is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. De door ‘De liefdevolle ouder’ gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. ‘De liefdevolle ouder’ is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 3. Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ‘De liefdevolle ouder’ daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ‘De liefdevolle ouder’ anders aangeeft.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat de aanmelding voor een dienst door ‘De liefdevolle ouder’ bevestigd is, bijvoorbeeld door middel van een offerte, factuur of e-mail. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.
 2. De door ‘De liefdevolle ouder’ opgestelde offerte of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ‘De liefdevolle ouder’ alleen, wanneer deze door ‘De liefdevolle ouder’ schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.
 4. ‘De liefdevolle ouder’ is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

Artikel 5 Facturatie en betaling

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is opdrachtgever het honorarium, (eventuele) kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van het gekozen programma, dienst of product van ‘De liefdevolle ouder’ of een ander, door haar schriftelijk bevestigd tarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het tarief.
 3. ‘De liefdevolle ouder’ is steeds gerechtigd van opdrachtgever een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
 4. Opdrachtgever is verplicht de door ‘De liefdevolle ouder’ verzonden facturen te voldoen voorafgaand aan de betreffende dienst en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat.
 5. Wanneer de betreffende dienst binnen die veertien (14) dagen na factuurdatum valt, vervalt deze betalingstermijn en dient de factuur voor de datum van de betreffende dienst betaald te worden.
 6. Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit aangegeven wordt door ‘De liefdevolle ouder’. Dit staat vermeld op de website bij het programma of de dienst die opdrachtgever afnemen.
 7. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

Artikel 6 Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in gezamenlijk overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Wanneer de opdracht na het bevestigen van de overeenkomst, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende overeenkomst. Deze aanvullende overeenkomst zal op verzoek van opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden.
 3. Wanneer partijen overeenkomen dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding van de opdracht hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. ‘De liefdevolle ouder’ zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
 4. Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties hebben of andere gevolgen hebben op de overeenkomst, zal ‘De liefdevolle ouder’ opdrachtgever hierover vooraf inlichten.
 5. Indien een vast honorarium is afgesproken zal ‘De liefdevolle ouder’ aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.

 

Artikel 7 Verplichtingen van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat ‘De liefdevolle ouder’ de juiste en volledige informatie heeft gekregen die zij aan opdrachtgever gevraagd heeft en nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit geldt eveneens voor informatie over een extra deelnemer.
 2. Opdrachtgever is eraan gebonden om de bepalingen in de overeenkomst te volgen en verplicht zich hieraan te houden, alsook deze algemene voorwaarden.
 3. Wanneer er een tijdsplanning is voor een programma en/of onderdelen van een programma of ander product of andere dienst moet dit binnen deze tijdsplanning worden voltooid.
 4. Tijdens de training/coaching dient opdrachtgever zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen.

Artikel 8 Rechten van ‘De liefdevolle ouder’

 1. ‘De liefdevolle ouder’ is gerechtigd om:
 2. De inhoud van een programma, dienst of product tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering;
 3. De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma.
 4. De planning van onderdelen van een programma, dienst of product ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen.
 5. Te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen.
 6. Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere motiverende redenen een programma of andere dienst voor aanvang geheel af te gelasten. Opdrachtgever ontvangt hiervan bericht, zonder dat ‘De liefdevolle ouder’ gehouden is aan een opgave van reden, waarna de betalingsverplichtingen van opdrachtgever vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd.
 7. (Tussentijds) bepaalde deelnemer/afnemer te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffend deelnemer/afnemer ontvangen hiervan bericht, zonder dat ‘De liefdevolle ouder’ verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna de betalingsverplichting van opdrachtgever vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

Artikel 9 Annulering door, opzegging van en/of verhindering van deelname aan programma

 1. Opdrachtgever mag en is dus gerechtigd om deelname aan een programma of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen.
 2. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of e-mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door ‘De liefdevolle ouder’.
 3. Wanneer opdrachtgever een natuurlijk persoon is en de overeenkomst daardoor is aangegaan als consument, heeft opdrachtgever het recht om gebruik te maken van haar herroepingsrecht. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval 14 kalenderdagen om gebruik te maken van dit recht. Als een programma start voordat deze 14 kalenderdagen voorbij zijn, zal ‘De liefdevolle ouder’ aangeven dat het herroepingsrecht vervalt.
 4. Bij annulering of opzegging is ‘De liefdevolle ouder’ niet gehouden tot restitutie van het door opdrachtgever betaalde bedrag en is opdrachtgever gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen.
 5. Annulering en opzegging is niet meer mogelijk wanneer het programma begonnen is. In ieder geval: er bestaat geen mogelijkheid tot restitutie van het gefactureerde of reeds voldane bedrag. Er bestaat wel de mogelijkheid om het programma te starten op een ander moment.
 6. Verplaatsing van geplande diensten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van ‘De liefdevolle ouder’. Gemiste diensten kunnen niet zonder meer worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging of vermindering van de (betaling)verplichtingen van opdrachtgever.

 

Artikel 10 annulering door ‘De liefdevolle ouder’ (tussentijds) bij een programma

 1. ‘De liefdevolle ouder’ is gerechtigd om zonder opgave van redenen een programma tussentijds te annuleren. In een dergelijk geval heeft opdrachtgever het recht op terugbetaling van de door haar betaalde bedragen met daarop in minder gebracht de inmiddels geleverde prestaties van ‘De liefdevolle ouder’.

Artikel 11 Opschorting en beëindiging

 1. ‘De liefdevolle ouder’ is bevoegd haarwerkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist wanneer (maar niet limitatief en/of uitsluitend):
 2. Opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
 3. Opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
 4. Na het sluiten van de overeenkomst ‘De liefdevolle ouder’ de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig bent; en/of
 5. Opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
 6. Opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of
 7. Opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over haar vermogen.
 8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door ‘De liefdevolle ouder’ verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van ‘De liefdevolle ouder’ om de gehele schade in rechte te vorderen.
 9. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. ‘De liefdevolle ouder’ span zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende de overeenkomst. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop ‘De liefdevolle ouder’ geen invloed uit kan oefenen. Zij kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.
 2. ‘De liefdevolle ouder’ kan de opdrachtgever helpen als deskundige/pedagoog op het gebied van ouderschap en opvoeding. ‘De liefdevolle ouder is geen therapeut, arts of psycholoog. ‘De liefdevolle ouder’ verhelpt geen ziektes of afwijkingen van welke aard dan ook. Raadpleeg dus altijd een arts als er iets is dat medisch opgelost moet worden. Spoed valt hier ook onder.
 3. ‘De liefdevolle ouder’ is niet aansprakelijk tegenover opdrachtgever voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover opdrachtgever of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van ‘De liefdevolle ouder’.
 4. ‘De liefdevolle ouder’ is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door haar belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.
 5. ‘De liefdevolle ouder’ is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van opdrachtgever (of extra deelnemer) of derden.
 6. ‘De liefdevolle ouder’ is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het verkeerd opvolgen en niet naleven van instructies door opdrachtgever wat betreft het gebruik van producten.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten ‘De liefdevolle ouder’ haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van haar (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van ‘De liefdevolle ouder’, in- en uitvoerbeperkingen of – verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.
 3. Als ‘De liefdevolle ouder’, door overmacht haar verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan opdrachtgever ‘De liefdevolle ouder’ niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Artikel 14 Geheimhouding vertrouwelijke informatie

 1. Alle informatie die verkregen zal worden tijdens een programma, dienst of ander product zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die ‘De liefdevolle ouder’ in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen heeft van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen of ‘De liefdevolle ouder’ daartoe is gehouden op grond van wet- en regelgeving.
 2. Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van een programma van ‘De liefdevolle ouder’ of andere afnemers of (extra) deelnemers aan een programma heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door ‘De liefdevolle ouder’ of andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten van de door ‘De liefdevolle ouder’ ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op haar website of sociale mediakanalen, e-zine, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit haar werkzaamheden en software die ‘De liefdevolle ouder’ gebruikt berusten bij ‘De liefdevolle ouder’ of haar licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.
 2. Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht voor de in artikel 15 onder 1 genoemde manieren worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘De liefdevolle ouder’ is het niet toegestaan om enig door haar of aan opdrachtgever geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
 4. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door ‘De liefdevolle ouder’ geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 

Artikel 16 Persoonsgegevens

 1. ‘De liefdevolle ouder’ behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

Artikel 17 Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij ‘De liefdevolle ouder’.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van ‘De liefdevolle ouder’.