Privacy verklaring

Privacyverklaring persoonsgegevens. 
Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij (persoons)gegevens. Om je te informeren hoe wij met je persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring persoonsgegevens opgesteld.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
Esther Jongerius is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
‘De liefdevolle ouder’
info@deliefdevolleouder.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
‘De liefdevolle ouder’ verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gespreksverslagen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
‘De liefdevolle ouder’ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling/sturen van de factuur.
– Je te kunnen bereiken via telefoon of email indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Het aanbieden en uitvoeren van trajecten, zoals een coaching traject of cursus.
– Beheer van het cliëntenbestand.
– Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en gespreksverslagen.
– ‘De liefdevolle ouder’ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Waarop is de verwerking gebaseerd
Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het traject. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
‘De liefdevolle ouder’ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Indien er 7 jaar geen contact meer is geweest tussen jou en ‘De liefdevolle ouder’ worden je gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
‘De liefdevolle ouder’ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het traject. Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen je gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hierover is informatie terug te vinden onder: cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ‘De liefdevolle ouder’ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deliefdevolleouder.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we je vragen om specifieke persoonlijke informatie. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

‘De liefdevolle ouder’ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
‘De liefdevolle ouder’, neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@deliefdevolleouder.nl